Saturday, April 13, 2024

Where would you run for life if the Earth catches fire?

Must Read

ಧರೆಯೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುವಾಗ ಬದುಕಲೆಲ್ಲಿ ಓಡುವೆ?

1. “ಪರೋ ಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾ ಯ ಪಾಪಾಯ ಪರ ಪೀ ಡನಂ “
2. “ಅಯಂ ನಿಜ ಪರೋ ವೇ ತಿ ಗಣಾನಾಮ್ ಲಘು ಚೇ ತಸಾಮ್ I ಉದಾರ ಚರಿತಾನಾಂತು ವಸುಧೈ ವ ಕುಟುಂಬಕಂ “
3. “ಘಾತಕತನವನು ಬಿಡದೆ ನಿರಂತರ ಗೀ ತೆಯನೋ ದಿದರೇ ನು ಫಲ?
4. ಅನ್ನವನು ಇಕ್ಕು ವುದು ನನ್ನಿಯನು ನುಡಿಯುವುದು ತನ್ನಂತೆ ಪರರ ಬಗೆದೊ ಡೆ ಕೈ ಲಾಸವಕ್ಕು ಬಿನ್ನಾಣವಕ್ಕು ಸರ್ವ ಜ್ಞ
5. ಮಾತೃದೇ ವೋ ಭವ ಪಿತೃ ದೇ ವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇ ವೋ ಭವ ಅತಿಥಿ ದೇ ವೋ ಭವ !
6. ಯಥಾ ಚಿತ್ತಂ ತಥಾವಾಚ ಯಥಾ ವಾಚ ತಥಾಕ್ರಿಯಾ ಚಿತ್ತೇ ವಾಚೇ ಕ್ರಿಯಾಯಾಂಚ ಸಾಧೂನಾಮ್ ಏಕರೂಪತಾ
7. ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಬೇ ಡ ,ಊರಿಗೆ ದ್ರ ೋಹ ಮಾಡಿ ಬದುಕಲೆಣಿಸಬೇ ಡ.

ಇತ್ಯಾ ದಿಯಾದ ಗಾದೆ-ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನು, ವಚನಗಳನ್ನು, ಶ್ಲ ೋಕಗಳನ್ನು, ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನು , ರಾಮಾಯಣಾದಿ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ,ತಿಳಿದು ಬೆಳೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ-ಪುಣ್ಯಗಳ, ಸರಿ-ತಪ್ಪು ಗಳ, ಧರ್ಮ -ಅಧರ್ಮ ಗಳ ಚೌಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಬಹುತೇ ಕರಿಗೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಸಮಾಜದ ಬಹತೇ ಕರು ಸಭ್ಯರೂ , ಸಹಕಾರಿಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ನಾಗರೀ ಕತೆಗೆ ಹೊ ರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ದಾಳಿಕೋ ರ ಮುಸಲ್ಮಾ ನರು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ತಮ್ಮ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮತಾಂತರದ ಮೂಲಕವೂ ತಮ್ಮ ಜನಸಂನಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಬೆಳೆಸುತ್ತಲೇ ಹೋ ದರು. ಮುಸಲ್ಮಾ ನರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಗಳು (ಹೂಣರು, ಶಕರು ಮತ್ತು ಕುಶಾನರು) ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹೊ ಂದಿಕೊ ಂಡು, ಅದರ ಅಭಿನ್ನ ಅಂಗವಾದರು. ಆದರೆ,ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ವಾದ ಧೋ ರಣೆ, ಅಸ್ವಾ ಭಾವಿಕ ಜೀ ವನ ವಿಧಾನ, ಸ್ವಮತದ ಕುರಿತಾದ ಅತೀ ವ ಮತಾಂಧತೆ ಮತ್ತು ಪರಮತವನ್ನು ಕುರಿತ ಅಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದ್ವೇಷದ ಕಾರಣ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀ ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ; ಎಂದಿಗೂ ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಹೋ ಗಿ ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಕ್ಷ ೋಭೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ೧೯೪೬-೪೭ರ ರಕ್ತಸಿಕ್ತಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಯಿಂದಲೂ ಮುಗಿಯದ ಅವರ ಆತತಾಯೀ ಹರಕತ್ತು ವಿಭಜಿತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊ ಮ್ಮೆ ಕಂಟಕಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.

ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ , ಸರಿ ತಪ್ಪು ಗಳ ಚೌಕಟ್ಟೇ ತಿರುವು ಮುರುವಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯ ದ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಅವರ ಮಾನದಂಡ ಯಾವುದು ? ಎಂದರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೊ ರಾನಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪವಿತ್ರ; ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಅಪವಿತ್ರ. ಇಡೀ ಮಾನವ ಕೋ ಟಿಯನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮುಸಲ್ಮಾ ನ ಮತ್ತು ಕಾಫಿರ್ ಎಂದು ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಸಲ್ಮಾ ನರಿಂದ, ಕಾಫಿರರ ಮೇ ಲೆ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ದೌರ್ಜ ನ್ಯ, ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ; ಆದರೆ, ಅದೇ ದೌರ್ಜ ನ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾ ನರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವ ಮುಸಲ್ಮಾ ನರ ಮೇ ಲೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಅದು ಪಾಪ ಮತ್ತು ದಂಡನೀ ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮುಸಲ್ಮಾ ನನೊ ಬ್ಬ, ಹಿಂದೂ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊ ಂದು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿದರೆ ಅದು ಪಾಪವಲ್ಲ; ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಮಾನ ಮತ್ತೊ ಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾ ನನನ್ನು ಕೊ ಲ್ಲುವುದಿರಲಿ, ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ದಂಡನೀ ಯ; ಹಾಗಿರಲು ಮುಸಲ್ಮಾ ನ ಔರತ್ ಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಾ ಚಾರ ಮಾಡುವುದು ದೂರದ ಮಾತು. ಆದರೆ ಅದೇ ಹಿಂದೂ, ತನ್ನ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾ ನನೊ ಬ ್ಬನಿಗೆ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಾ ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಖಾಯಂ, ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನ್ಯಾ ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ; ಯಾವುದು ಮುಸಲ್ಮಾ ನರಿಗೆ ಅನ್ವಯ, ಯಾವುದು ಕಾಫೀ ರರಿಗೆ ಅನ್ವಯ,ಎಂಬುದರ ಮೇ ಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡು-ಮಾಡಬೇ ಡ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ಯಾ ಪ್ಟನ್ ಮೋ ಮೋ ಜೀ ವನ ಶೈ ಲಿಯಿಂದಲೂ, ಕುರಾನಿನ ಉಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ, ಹದೀ ಸುಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯುವ ಅವರ ಮತಾಚಾರ ಮತ್ತು ಜೀ ವನ ದೃಷ್ಟಿ , ಇಡೀ ಮಾನವ ಸಂಕುಲದ ವಿಕಾಸವಾದದ ಮೌಲ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗಿದೆ. ಬೇ ರೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವ ಜನಿಕವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾ ಪ್ಟನ್ ಮೋ ಮೋ ನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆದರ್ಶ ವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊ ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ತಾವೇ ನು ಮಾಡಬೇ ಕು, ಹಿಂದೂಗಳೊ ಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀ ತಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇ ಕು ಎಂಬುದು ಮುಸಲ್ಮಾ ನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಲ್ಲಾಗಳು ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭರಪೂರ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬೋ ಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಫೀ ರರಾದ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇ ಲೆ ಅವರು ನಡೆಸುವ ಯಾವ ಅಪರಾಧವೂ ದಂಡನೀ ಯವಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಕರ್ತ ವ್ಯ! ಕಾಫಿರರ (Hindus) ಜೀ ವನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಕು ಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ , ಮುಹಮ್ಮದನ ಸಮ್ಮಾ ನ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಈ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋ ಸ, ವಂಚನೆ, ಗಲಭೆ, ಕೊ ಲೆ, ಅತ್ಯಾ ಚಾರ, ನಂಬಿಕೆದ್ರ ೋಹ, ದೈ ವ ನಿಂದನೆ, ಮುಂತಾಗಿ ನಿರಂತರ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಯಾವ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಚುಚ್ಚ ದೆ, ಯಾವ ಅಪರಾಧೀ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಎಸಗುವುದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಅರ್ಥೈ ಸಲಾರದೆ ಗೊ ಂದಲಕ್ಕೊ ಳಗಾಗುವುದು ಸಹಜ. ವಿನಾಕಾರಣ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ; ಆದರೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇ ಲೆ ಅವರು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಕರು,ಅಲ್ಲಾನ ಪೂಜಕರಲ್ಲಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬೋ ಧನೆಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಕೊ ಲೆ ಮಾಡಲು ಅವರ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋ ಗುತ್ತದೆ. ಈ inverse value system ವಿಲೋ ಮ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ ಳ್ಳದೆ ಮುಸಲ್ಮಾ ನರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾಗದು. ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕೆಲವು ಪುನರುಕ್ತಿಗಳಿವೆ,. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ; ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಿಸಿಕೊ ಂಡು ಮುಂದೆ ಓದಿ…

ಇಸ್ಲಾಮ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೀ ವ್ರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಶಾಂತಿಗೆ ಸತತ ಹಾನಿಯನ್ನೂ ತಂದೊ ಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಹೋ ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಬೆಳೆದು ತನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಪರಾಧಿ ಮನೋ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಬುಡಮೇ ಲು ಮಾಡಿ , ಅಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ, ತನಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀ ಡಿದವರ ಬಾಳನ್ನು ಮೂರಾಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದವನ್ನು ಹರಡುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ(ಇಸ್ಲಾಮ್ ಹರಡಿದ ದೇ ಶಗಳಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಬಹುದು). ಬೇ ರೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರೀ ಕತೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮಾನವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು , ಅಪರಾಧ, ಅಮಾನವೀ ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿ ಬಹುತೇ ಕ ನಡೆಸಲು ಹಿಂದೆಗೆಯುವ ಅಪಮೌಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,ಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,ಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾದಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ನ ಪವಿತ್ರ ಯುದ್ಧ, ಕರ್ತ ವ್ಯ, ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಬೋ ಧಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನವರಲ್ಲದ (ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಪಾಲಿಸದ, ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ, ಇತ್ಯಾ ದಿ) ಯಾರನ್ನೂ ಕೊ ಲ್ಲ ು, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲು , ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅತ್ಯಾ ಚಾರಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಮತೀ ಯ, ಪಂಥೀ ಯ ಅನುಮತಿಯಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮತದ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಸಾರುವ ಉಕ್ತಿಗಳಿವೆ (ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಾ ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ). ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇ ರೆ ಯಾವುದೇ ಮತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀ ತಿಯ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಬೋ ಧನೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಿ-ತಪ್ಪು ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾ ಖ್ಯಾ ನಿಸುವ ಪರಿಪಾಠ( re. christian politcs) ಇಲ.್ಲ ಇದು ಒಂದು ಬಗೆಯ antithesis ಅಥವಾ ವಿರೋ ಧಾಭಾಸ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮುಖಂಡರು, ಮುಲ್ಲಾ,್ಲಾ ಮೌಲ್ವಿಗಳು ಸಂದರ್ಭಾ ನುಸಾರ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಹೇ ಳಿಕೆ-ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈ ರುಧ್ಯವನ್ನು ತೋ ರಿಸುತ್ತಾ, ತಾವಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು, ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಗಲಭೆ, ಉತ್ಪಾತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಲೇ , VICTIMHOOD ಅನ್ನು ಜಗಜ್ಜಾಹೀ ರು ಮಾಡುತ್ತಾ,್ತಾಸಕಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ದಕ್ಕಿ ಸಿಕೊ ಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ ನಡೆಯುವ ದಂಗೆಗಳು, ನಂತರ ಸರಕಾರದ ಓಲೈ ಕೆಗಳು). ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಭ್ರಮಾಧೀ ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮೇ ಣ ಇವರ ಬಲಿಪಶುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾ ಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮತಾಂತರ, ಕೊ ಲೆಗಳ ಜತೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ,ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿ ಸಿ ಜನಾಂಗೀ ಯ ಹತ್ಯೆ ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊ ಳಿಸುತ್ತದೆ. (ದರ್ ಉಲ್ ಅಮನ್, ಹರ್ಬ್ ಮತ್ತು ದರ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಂಬ ಹಂತಗಳು)

ಅಫ಼್ಘ ನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಇನ್ನೆನು ಮುಗಿಯಲಿದೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇ ಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ನಾಗರೀ ಕತೆಯ ಅವಸಾನ ಶೀ ಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಜೀ ದಿಗಳ ನಿರ್ನಾ ಮ ನಡೆದುಹೋ ಗಿದೆ, ಕ್ರಿ ಶ್ಚಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ಆಗಿದ್ದ ಟರ್ಕಿ ಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ ಶ್ಚಿಯನ್ ಮತೀ ಯರು ೦.೫ % ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಂಗೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿ ಸಿ ತಮ್ಮಬಾಹುಳ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಸನ, ಪೊಲೀ ಸರು, ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀ ರಿದ ಮಿನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊ ಂಡಿದ್ದಾರೆ.

“ಧರೆಯೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುವಾಗ ಬದುಕಲೆಲ್ಲಿ ಓಡುವೆ?” ಯೋ ಚಿಸಬೇ ಕಲ್ಲವೇ ….

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಯ ಕುರಿತು ಒಳನೋ ಟಗಳನ್ನು ನೀ ಡುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಅರಿವಿನ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಅಪಾಯದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಕೃತ್ರಿಮಿಗಳ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದಿರುವಂತೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊ ಳಿಸಿ ಸಾರಾಸಾರ ವಿವೇ ಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎದುರಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಯ ಕುರಿತು ಓದಿ, ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ, ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿ, ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಸನಾತನದ ಧರ್ಮ ದ ಯೋ ಧರಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಉಳಿಸಿ. ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂಗಾಳದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಹರಡಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ದೇ ಶಗಳೂ ಅದಃಪತನ ಕಂಡಿವೆ,ಉಳಿದ ಮುಸಲ್ಮಾ ನರ ಜೀ ವನವೂ ನರಕಸದೃಶವೇ ಆಗಿದೆ. ಮುಸಲ್ಮಾ ನರಿಗೆ ಆ ನರಕಕೂಪವೇ ಅಪ್ಯಾ ಯಮಾನವಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು, ಕಾರಣ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ‘ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಜೀ ವನ ತಾತ್ಕಾ ಲಿಕ .ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬೋ ಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರ ನಡೆದರೇ , ಪರಲೋ ಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.ಪ್ತಿಹೆಣ್ಣು,್ಣು
ಹೆಂಡ, ಖಂಡ, ಐಷಾರಾಮ, ನರಕವಾಸಿಗಳ ಆಕ್ರಂದನವನ್ನು ಕಂಡು ಸುಖಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ದೊ ರೆಯುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ತೀ ರದ ಬಯಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗ ತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀ ಳಿಗೆ ಉಳಿದು ಬೆಳೆದು ಸಮೃದ್ಹಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇ ಕಾದರೆ ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಈ ಬರ್ಬ ರತೆಯನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಜೀ ವಿಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ (“ ಸರ್ವ ಭೂತೇ ಷು ಚ ಆತ್ಮಾ ನಾಮ್ “
ಈಶಾವಾಸ್ಯಉಪನಿಷತ್), (ಸಮಾನಂ ಸರ್ವ ಭೂತೇ ಷು ತಿಷ್ಟಂತಂ ಪರಮೇ ಶ್ವರಂ :ಭಗವದ್ಗೀತೆ) ಎಂದು ನಂಬುವ ನಮಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ವಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಮೊಮಿನ್ (ಮುಸಲ್ಮಾ ನ) ಮತ್ತು ಕಾಫಿರ್ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಮುಸಲ್ಮಾ ನರಲ್ಲದವರನ್ನು, ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಾಹು ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇವರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸದೆ ಬೇ ರೆ ಯಾವ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರೂ ಅವರನ್ನು ಕೊ ಲ್ಲ ು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮೊಹಮ್ಮದೀ ಯರ ಪಡೆಯ ಆಘಾತವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾ ತ್ರ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಎದುರಿಸಬೇ ಕಾಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಅಪಾಯಗಳು ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ಗತಗೊ ಳಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ದಿನದ ಜೀ ವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ, ಕಾಡಲಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮತದ ಮೂಲಭೂತವಾದನ್ನು ,ಆಲೋ ಚನಾ ಶೈ ಲಿಯನ್ನು, ಅದರ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅನೈ ತಿಕ ಕಾರ್ಯಾ ಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು, ಮುಂಬರುವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸನ್ನದ್ಧ ರಾಗುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿ಼ರರನ್ನು ಕುರಿತು ಕುರಾನ್ ಏನೇ ನು ಹೇ ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಸ್ಥೂಲವಾದ ಅವಲೋ ಕನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest Article