Sunday, March 26, 2023
- Advertisement -

AUTHOR NAME

Bharatisuta

1 POSTS
0 COMMENTS

Where would you run for life if the Earth catches fire?

ಧರೆಯೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುವಾಗ ಬದುಕಲೆಲ್ಲಿ ಓಡುವೆ? 1. “ಪರೋ ಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾ ಯ ಪಾಪಾಯ ಪರ ಪೀ ಡನಂ “ 2. “ಅಯಂ ನಿಜ ಪರೋ ವೇ ತಿ ಗಣಾನಾಮ್ ಲಘು ಚೇ ತಸಾಮ್ I...

Latest news

- Advertisement -